Categorie: Certificat Energetic

 

Program “Casa Eficienta Energetic”

 

Obiectul, scopul, obiectivele programului şi indicatorul de performanţă

(1)  Obiectul  programului îl reprezintă  acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru mediu în vederea efectuării de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințele unifamiliale.

(2) Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice și reducerea

emisiilor de gaze cu  efect de seră prin diminuarea consumului de energie și utilizarea surselor regenerabile în locuințe unifamiliale.

(3) Obiectivele programului sunt creşterea performanței energetice și/sau utilizarea energiei regenerabile în locuințele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcție având regim de înălțime maximum P+2E.

 

Afla AICI cat costa realizarea Certificatului si Auditului Energetic, documente obligatorii la dosarul de finanțare!

 

Cuantumul finanţării și pragul de eficiență energetică

(1) În cadrul programului, se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum

70.000 lei pe fiecare proiect.

(2) Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru creșterea cu cel puțin a unei clase energetice față de nivelul prezentat în cererea de finanțare, precum și în funcție de încadrarea tuturor indicatorilor în pragurile de finanțare descrise mai jos, fără a depăși 60% din costul total de investiție pentru implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice a clădirii, astfel:

Citeste mai departe

Like Consulting lanseaza serviciul “Verificare Certificat energetic”!

Pentru ca in piata au aparut tot mai multe suspiciuni privind corectitudinea elaborarii certificatului energetic, intocmire eronata realizata cu voie cat si fara voie, Like Consulting lanseaza pentru prima data in Romania serviciul de Verificare a Certificatelor de Performanta Energetica. Serviciul vine nu numai in sprijinul persoanelor fizice care cumpara Cladiri cat si a Institutiilor care au unele suspiciuni cu privire la achizitia unor cladiri cu certificate energetice.

Serviciul este unul 100% online.

Costul serviciului este de 100 lei/cladire rezidentiala!

Durată elaborare raport: 24 ore.

Procedura de control si verificare:

  • Verificarea Autorizatiei Auditorului Energetic + competentele de elaborare (specialitate, grad profesional);
  • Verificarea calculelor din Certificatul de performanta energetica;
  • Verificarea rezistentelor termice;
  • Corectitudinea informatiilor continute in certificatul energetic;

Important!

Descoperirea unor erori in continutul unui certifcat energetic poate influenta pretul unei constructii!

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP.

Ordinul nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

Ordinul nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) şi (4), precum şi prevederile lit. A pct. 12 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.

43 alin. (5) lit. c) şi d) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Citeste mai departe

 

Poţi economisi energie în casa ta

Noul concept al dezvoltării durabile determină o abordare diferită de cea clasică, cu care suntem obişnuiţi, atunci când este vorba de o clădire. În prezent, clădirea este considerată ca un organism într-o evoluţie continuă, care în timp trebuie tratat, reabilitat şi modernizat pentru a corespunde exigenţelor stabilite de utilizator într-o anumită etapă. De mare actualitate sunt analizele şi intervenţiile legate de economia de energie în condiţiile asigurării unor condiţii de confort corespunzătoare. Acest aspect a fost denumit eficientizarea energetică a clădirii. În paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, şi anume, economia de resurse primare şi reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător.

Cum se efectuează un audit energetic

Sporirea eficienţei energetice se poate realiza pe mai multe căi, de la educarea utilizatorilor clădirii în spiritul economiei de energie, la intervenţii ce sunt la îndemâna multora şi până la efectuarea unei expertize şi a unui audit energetic în urma cărora experţii recomandă o serie de soluţii tehnice de modernizare. Aceste soluţii depind de tipul, vechimea şi destinaţia clădirilor şi se constituie în ceea ce se numeşte reabilitarea sau modernizarea clădirii.

Reabilitarea/modernizarea termică a unei clădiri reprezintă îmbunătăţirea ei în scopul menţinerii căldurii la interior. Aceasta presupune adăugarea de izolaţie termică, etanşarea, îmbunătăţirea sau chiar înlocuirea ferestrelor şi a uşilor, precum şi îmbunătăţirea echipamentelor şi instalaţiilor cu care este dotată clădirea. Reabilitarea termică înseamnă şi implementarea de măsuri de eficienţă energetică în toate activităţile de renovare şi reparaţii ale clădirii.

Citeste mai departe

O serie de directive europene au trasat direcții pentru abordări ambițioase în ceea ce privește o nouă atitudine față de utilizarea excesivă și nerațională a resurselor energetice. Specialiștii spun că este de interes să analizăm în ce măsură România a adoptat în legislația sa conținutul directivelor, în ce măsură acestea s-au aplicat în practică și, nu în ultimul rând, efectul creat asupra economiei naționale, asupra pieței de materiale și tehnologii, asupra economiilor personale ale oamenilor și asupra calitații mediului în care trăim. Pentru a încerca să găsească soluții la problemele pe care România le are încă pe această temă, 150 de persoane s-au întâlnit vineri, 13 mai, la Constanța – specialiști și reprezentanți ai autorităților locale – la cea de-a X-a Conferinţă Naţională a Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (AAECR). Tema conferinței a fost „Eficienţa energetică în clădiri. Realități românești 2016 și perspective 2030”. La eveniment s-a discutat despre: ce s-a realizat și ce mai este de realizat în România față de cerințele europene; tehnologii durabile pentru construcţii de clădiri; surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor; modele de clădiri performante energetic; sisteme inteligente de funcţionare a clădirilor şi reţelelor de utilităţi; surse și scheme de finanţare. ”Noi încercăm să tragem un semnal de alarmă. Se impune pentru viitor o eficientizare a României din punct de vedere energetic. Tendințele la nivel mondial sunt de exploatare a energiilor regenerabile – energiile solare sau biomasă”, a precizat secretarul AAECR pe filiala Dobrogei, Georgeta Neagu.

Sursa: telegrafonline.ro

 

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI – FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

Cursul de Specializare si Perfectionare.

 

Auditul energetic al cladirilor noi si existente si sistemelor aferente de alimentare cu energie termica”

Cursurile programului se desfasoara in doua etape :

– etapa I – teorie – 100 ore;

– etapa II – proiect -intalniri periodice cu indrumatorul si studiu individual (6 saptamani);

Cursurile se desfasoara in week-end;

Citeste mai departe

 

Programul este reglementat de OUG nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 aprobate prin OMDRL nr. 163/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

CUI SE ADRESEAZA PROGRAMUL NAŢIONAL DE REABILITARE TERMICĂ?

Asociaţiilor de proprietari care doresc să crească performanţa energetică a blocurilor de locuinţe construite pe baza unui proiect elaborat până în anul 1990, indiferent de sistemul de încalzire al acestora.

CE PRESUPUNE REABILITAREA TERMICĂ?

  • lucrări de reabilitare termică a anvelopei: izolarea termică a pereţilor exteriori ai blocului, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, izolarea termică a planşeului peste subsol;
  • lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire: repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare, repararea/ înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară;
  • reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice;

Citeste mai departe

Conform Legii nr. 10/1995 republicata si in vigoare de la 11.12.2015 TOTI proiectantii, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi,  diriginţii de şantier autorizaţi precum şi specialiştii atestaţi tehnico- profesional sau autorizaţi au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii – republicare (M. Of. nr. 689/11.09.2015)

Art. 1.

(1) Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor.

(2) Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

Art. 2.

(1) Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

(2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) cuprind instalaţiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilaţie, de climatizare/condiţionare aer, de alimentare cu apă şi de canalizare, exclusiv instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul construcţiilor.

Citeste mai departe

8_case_in_5_zile_habitat_for_humanity_romaniaCompania Like Consulting a sprijinit misiunea Habitat for Humanity România, aceea de a oferi fiecărui om posibilitatea unei case decente, simple și accesibile. Like Consulting a contribuit cu realizarea certificatelor de performanță energetică pentru cele 8 locuințe construite în sistem accelerat la Bacău, în proiectul BIG BUILD 2015.

În luna octombrie 2015, Habitat for Humanity România a celebrat Ziua Mondială a Locuirii, declarată de ONU, printr-un eveniment impresionant de construcție accelerată și voluntariat – BIG BUILD. Opt case au fost construite în doar 5 zile, în Bacău. Peste 200 de voluntari au muncit peste 7,000 de ore pentru a implini visul de o viață a opt familii cu venituri mici, acela de a avea o casă decentă, în care copiii lor să crească în siguranță.

Despre Like Consulting

like consulting clasa energeticaSuntem pragmatici și realiști. Știm ce putem și ce nu. Suntem onești cu clienții, cu experții cu care colaborăm, suntem onești cu noi. Știm dificultățile din piață, le confruntăm în fiecare zi. Oferind servicii de înaltă calitate în domeniul construcțiilor, cu o atitudine constant dinamică și axându-se pe inovare și adaptare, Like Consulting S.R.L. poate deveni prima opțiune pentru clienții din România indiferent dacă este vorba de certificate energetice, servicii de proiectare în domeniul infrastructurii sau servicii de dirigenție de șantier.

Pentru mai multe detalii despre serviciile Like Consulting SRL accesați: www.likeconsulting.ro