MENIU

MENIU

PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE 2016

 

Programul este reglementat de OUG nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 aprobate prin OMDRL nr. 163/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

CUI SE ADRESEAZA PROGRAMUL NAŢIONAL DE REABILITARE TERMICĂ?

Asociaţiilor de proprietari care doresc să crească performanţa energetică a blocurilor de locuinţe construite pe baza unui proiect elaborat până în anul 1990, indiferent de sistemul de încalzire al acestora.

CE PRESUPUNE REABILITAREA TERMICĂ?

 • lucrări de reabilitare termică a anvelopei: izolarea termică a pereţilor exteriori ai blocului, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, izolarea termică a planşeului peste subsol;
 • lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire: repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare, repararea/ înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară;
 • reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice;

 • lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora.

În funcţie de rezultatele expertizei tehnice şi ale auditului energetic efectuat asupra blocului, la aceste lucrări se mai pot adăuga:

 • repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi /sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe
 • repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei / învelitoarei tip şarpantă
 • demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele / terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie
 • repararea / refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii / realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate
 • realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice
 • montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie
 • repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe
 • repararea / înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi / sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi / sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament / de racord
 • montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum.

CARE SUNT PRINCIPALELE OBIECTIVELE ALE PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REABILITARE TERMICĂ?

 • Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic;
 • Reducerea pierderilor de căldura şi a consumurilor energetice;
 • Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apa caldă de consum;
 • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie;
 • Păstrarea valorii arhitecturale, ambientale şi de integrare cromatică în mediul urban.

DE CE SĂ INVESTIM ÎN REABILITAREA TERMICĂ A LOCUINŢEI?

Există foarte multe argumente care pledează pentru reabilitarea termică a blocului în care locuiţi. Enumerăm doar câteva dintre ele:

 • reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea;
 • diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

CÂT COSTĂ REABILITAREA TERMICĂ

Asociaţia de locatari plăteşte 20% din costul total al lucrărilor de reabilitare. Restul de 80% este asigurat de la bugetul de stat şi cel local.

Procentul de 20% din totalul lucrării de reabilitare se împarte între toţi proprietarii, fiecăruia revenindu-i o cotă parte în funcţie de cota parte indiviză ce revine fiecărui proprietar.

În cazul în care asociaţia, unul sau mai mulţi proprietari nu îşi pot achita partea ce le revine, primăria locală poate prelua parţial sau integral costurile şi poate decide modul în care se va recupera ulterior suma de bani.

80% din costul reabilitării termice este asigurat astfel:

 • 50% de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
 • 30% de la bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

CARE SUNT PRIORITĂŢILE LA FINANŢARE?

Finalizarea lucrărilor pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, începute în anii anteriori.

Demararea lucrărilor la noi obiective, după înscrierea acestora în program.

CE ACTIVITĂŢI DESFĂŞOARĂ MDRAP?

 • Analizează și verifică documentația DALI pentru fiecare obiectiv în parte.
 • Blocurile de locuințe se cuprind în Programul național, la solicitarea UAT și în limita fondurilor aprobate de la bugetul de stat cu această destinaţie.
 • Fundamentarea anuală a necesarului de fonduri de la bugetul de stat, întocmirea propunerii de ordin al ministrului pentru alocarea de fonduri şi includerea de noi obiective în program.
 • Verificarea deconturilor şi efectuarea plăţilor către UAT, pentru lucrările de intervenţie executate.
 • Răspunsuri la adrese şi solicitări transmise de UAT-uri şi asociaţii de proprietari, petiţii şi interpelări.