MENIU

MENIU

Certificat si Audit Energetic pentru Program “Casa Eficienta Energetic”

 

Program “Casa Eficienta Energetic”

 

Obiectul, scopul, obiectivele programului şi indicatorul de performanţă

(1)  Obiectul  programului îl reprezintă  acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru mediu în vederea efectuării de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințele unifamiliale.

(2) Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice și reducerea

emisiilor de gaze cu  efect de seră prin diminuarea consumului de energie și utilizarea surselor regenerabile în locuințe unifamiliale.

(3) Obiectivele programului sunt creşterea performanței energetice și/sau utilizarea energiei regenerabile în locuințele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcție având regim de înălțime maximum P+2E.

 

Afla AICI cat costa realizarea Certificatului si Auditului Energetic, documente obligatorii la dosarul de finanțare!

 

Cuantumul finanţării și pragul de eficiență energetică

(1) În cadrul programului, se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum

70.000 lei pe fiecare proiect.

(2) Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru creșterea cu cel puțin a unei clase energetice față de nivelul prezentat în cererea de finanțare, precum și în funcție de încadrarea tuturor indicatorilor în pragurile de finanțare descrise mai jos, fără a depăși 60% din costul total de investiție pentru implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice a clădirii, astfel:

Praguri de finanțare (lei) 40.000 55.000 70.000
Indicatori
Consumul final total de energie pentru încălzire și răcire după implementarea măsurilor, [kWh/m2/an]  

 

≤ 140

 

 

≤ 90

 

 

≤ 50

Coeficientul maxim de transfer de căldură al pereților exteriori după termoizolare, U'(W/m2K)/ Rezistența termică corectată R′ (m2 K/W) pentru pereți exteriori după termoizolare  

 

 

 

U’≤0,40/ R’≥2,5

 

 

 

 

U’≤0,35/R’≥2,85

 

 

 

 

U’≤0,25/R’≥4

Coeficientul maxim de transfer de căldură al acoperișului (planșeu   peste ultimul nivel) după termoizolare, U'(W/m2K)/Rezistența termică corectată R′ (m2 K/W) pentru acoperiș (planșeu peste ultimul nivel) după termoizolare  

 

 

 

 

 

U’≤0,14/R’≥7,14

 

 

 

 

 

 

U’≤0,13/R’≥7,69

 

 

 

 

 

 

U’≤0,12/R’≥8,33

Coeficientul maxim de transfer de căldură al ferestrelor/ușilor nou montate, U'(W/m2K)/ Rezistența termică corectată R′ (m2 K/W) pentru ferestre/uși nou montate după termoizolare  

 

 

 

U’≤1,10/R’≥0,9

 

 

 

U’≤0,90/R’≥1,11

 

 

 

U’≤0,80/R’≥1,25

Reducerea procentuală a consumului final total de energie pentru încălzire si răcire comparativ cu situația anterioară punerii în aplicare a măsurii, [%]  

 

 

≥ 40%

 

 

 

≥ 50%

 

 

 

≥ 60%

Reducerea  procentuală a indicelui de emisii echivalent CO2 (kgCO2/m2an)  

 

≥ 40%

 

 

≥ 50%

 

 

≥ 60%

Sistem de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii  

 

opțional

 

 

opțional

 

 

da

(3) Finanţarea se acordă doar pentru cheltuieli efectuate în cadrul locuințelor

existente. Nu se acordă finanțare imobilelor aflate în construcție.

(4) În cadrul programului se poate obține o singură dată finanțare pentru un imobil identificat cu număr cadastral și carte funciară, într-o localitate.

(5) Nu se acceptă finanţare sau asigurarea contribuției proprii prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin program.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii

privind:

 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă;
 • izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare);
 • izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;

b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:

 • cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția  aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer condiționat);
 • panouri solare termice;
 • izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;
 • dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și preparea apei calde de consum;
 • înlocuirea, reablitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum);

c) cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%);

d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent

clădirii; acestea pot consta în:

 • înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;
 • utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;
 • programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire;

e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

f) cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate la lit. a)-e):

 • creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante;
 • asigurarea continuității  stratului  etanș  la  nivelul  îmbinărilor  sau  străpungerilor  în anvelopa clădirii;
 • repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 • demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 • repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
 1. g) manopera și profitul, inclusiv TVA aferentă:
 2. h) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție, elaborarea certificatului de performanță energetică și elaborarea raportului de implementare după intervenție; Autoritatea decontează pentru toate aceste cheltuieli până la 500 lei;

(2) Cheltuielile indirecte şi TVA aferentă acestora, cheltuielile pentru activitățile realizate în regie proprie, precum și toate cheltuielile care nu se regăsesc la alin. (1), nu sunt eligibile.

(3) Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor cu obținerea certificatului de performanță energetică și cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenție.

(4) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

Etapele programului

Etapele programului sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere;

b) înscrierea solicitanților în aplicația informatică;

c) depunerea dosarelor de finanţare;

d) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor;

e) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a rezultatelor analizei dosarelor de finanțare;

f) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;

g) încheierea contractelor de finanţare;

h) implementarea proiectelor;

i) monitorizarea proiect

 Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului – construcţie pentru care solicită finanțare, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de producere a energiei regenerabile se amplasează pe una dintre anexele care deservesc imobilul construcție, solicitantul este proprietar/coproprietar al acesteia, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în situația în care sistemul se amplasează pe teren, solicitantul trebuie să fie proprietar/coproprietar/să dețină un drept de folosință asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

c) are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul pe care se implementează proiectul este deţinut în coproprietate;

d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi coproprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia;

f) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la momentul depunerii dosarului de finanțare;

g) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;

h) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

(2) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

 

Criterii de eligibilitate a proiectului

(1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) în urma implementării proiectului, clădirea va putea fi încadrată în conformitate cu CPE final, la cel puțin o clasă energetică superioară;

b) este implementat pe teritoriul României.

(2) Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului trebuie să fie noi.

 

Conținutul dosarului de finanțare

Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa 1 la ghid;

b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;

c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de o persoană împuternicită de către solicitant, în original;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;

e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/coproprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se va depune copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;

f) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

g) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau copie legalizată;

h) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situaţia în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau copie legalizată;

i) certificatul de performanță energetică eliberat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat, nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică;

j) auditul energetic efectuat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat, care trebuie să conțină în mod obligatoriu Raportul de audit inițial și tabelul cu indicatorii de eficiență rezultați în urma evaluării performanței energetice conform tabelului de la ar 5 alin. (2), aria anvelopei, valoarea explicită a indicelui de emisii echivalent CO2 și cantitatea totală de emisii CO2 redusă în urma implementării proiectului; acesta nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică;

k) deviz general în care să fie evidențiate categoriile de lucrări și cheltuieli aferente, solicitate la finanțare conform prevederilor ghidului, semnat de către solicitant, în original sau în copie legalizată;

l) documente relevante, în cazul în care datele introduse cu ocazia înscrierii în aplicație au fost modificate (schimbare nume)

m) opis, asumat prin semnătură de către solicitant.