MENIU

MENIU

Atestarea auditorilor energetici pentru cladiri 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP.

Ordinul nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

Ordinul nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) şi (4), precum şi prevederile lit. A pct. 12 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.

43 alin. (5) lit. c) şi d) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I. –

Reglementarea tehnică "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 8 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se abrogă.

2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), specialiştii, absolvenţi ai cursurilor de master/studii aprofundate cu o durată de minimum două semestre în domeniul eficienţei energetice a clădirilor/confort şi eficienţă în clădiri/performanţa energetică a clădirilor/tehnica auditului energetic pentru clădiri/energie, confort şi dezvoltare durabilă sau care deţin titlul ştiinţific de doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură/inginerie energetică – specializarea termoenergetică, dovedesc pregătirea specifică cu diploma de absolvire, însoţită de foaia matricolă/suplimentul de diplomă."

3. La articolul 13 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Cursurile de specialitate cuprind minimum două module, finalizate cu examen – probă scrisă şi, respectiv, interviu pentru prezentarea şi susţinerea proiectului elaborat în cadrul cursului de specialitate -, astfel:".

4. La articolul 15, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins: "

g1) documentaţia elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicaţie prevăzut la art.

13 alin. (3) lit. b) al cursului de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, însoţită de dovada avizării acesteia după verificare şi însuşire de către organizatorul cursului, corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, respectiv:

(i) pentru gradul profesional I – auditul energetic al unei clădiri nerezidenţiale, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru această clădire;

(ii) pentru gradul profesional II – certificatul de performanţă energetică pentru un bloc de locuinţe şi certificatul unui apartament din blocul de locuinţe respectiv, însoţite de documentaţia care a stat la baza elaborării acestora;".

5. La articolul 15, litera h) se abrogă.

6. La articolul 16, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins: "h1) documentaţia elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicaţie prevăzut la art.

13 alin. (3) lit. b) al cursului de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, însoţită de dovada avizării acesteia după verificare şi însuşire de către organizatorul cursului, corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, respectiv:

(i) pentru gradul profesional I – auditul energetic al unei clădiri nerezidenţiale, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru aceasta;

(ii) pentru gradul profesional II – certificatul de performanţă energetică pentru un bloc de locuinţe şi certificatul unui apartament din blocul de locuinţe respectiv, însoţite de documentaţia care a stat la baza elaborării acestora;".

7. La articolul 16, litera i) se abrogă.

8. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

"Art. 161. -Prin excepţie de la prevederile art. 15 lit. g), respectiv art. 16 lit. h), solicitantul precizat la art. 12 alin. (3) nu depune certificatul de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, dar este obligat să depună, la autoritatea competentă, documentaţia elaborată de acesta corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, verificată şi însuşită de organizatorul unui curs prin emiterea documentului de avizare a acesteia."

9. Articolele 18 şi 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 18. –

(1) Comisia de examinare pentru atestarea specialiştilor ca auditori energetici pentru clădiri, denumită în continuare comisie de examinare, se constituie din 7 membri atestaţi auditori energetici pentru clădiri, grad profesional I, specialitatea construcţii şi instalaţii, astfel:

a) 2 membri din cadrul autorităţii competente;

b) 5 membri selectaţi dintre propunerile transmise, la solicitarea scrisă a autorităţii competente, de către instituţii de învăţământ superior de profil arhitectură/construcţii/instalaţii pentru construcţii acreditate şi asociaţii profesionale reprezentative în domeniu.

(2) Comisia de examinare se organizează şi funcţionează la sediul autorităţii competente. (3) Comisia de examinare îşi desfăşoară activitatea cu minimum 2/3 din membrii săi, în care se regăseşte cel puţin un membru din cadrul autorităţii competente, şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(4) Membrii comisiei de examinare prevăzuţi la alin. (1) lit. b), precum şi membrii comisiei pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor prevăzuţi la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de voluntariat, încheiat cu autoritatea competentă.

Art. 19. –

Componenţa nominală a comisiei de examinare, desemnarea preşedintelui şi a secretarului acesteia se aprobă şi se modifică, ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."

10. Articolul 20 se abrogă.

11. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 21. –

(1) Comisia de examinare are, în principal, următoarele atribuţii:

a) propune bibliografia pentru examinarea candidaţilor;

b) elaborează, având în vedere propunerile de subiecte transmise conform prevederilor alin. (2), chestionarele pentru examenul de atestare şi stabileşte baremul de evaluare şi notare, distinct pentru fiecare grad profesional, cu asigurarea confidenţialităţii chestionarelor propuse, din momentul elaborării acestora până la data susţinerii examenului de atestare;

c) corectează şi notează răspunsurile fiecărui candidat;

d) completează şi semnează fişele individuale de evaluare ale fiecărui candidat pe baza rezultatului la examenul de atestare.

(2) În scopul elaborării chestionarelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cadrele didactice universitare, atestate ca auditori energetici pentru clădiri din instituţiile de învăţământ superior de profil arhitectură/ construcţii/ instalaţii pentru construcţii acreditate, precum şi asociaţiile profesionale reprezentative ale inginerilor de instalaţii pentru construcţii şi ale auditorilor energetici pentru clădiri formulează propuneri de subiecte în concordanţă cu structura metodologiei de calcul, diferenţiate pe grade profesionale.

(3) Propunerile prevăzute la alin. (2) se transmit autorităţii competente până cel târziu la data-limită prevăzută la art. 24 alin. (3), cu indicarea sursei bibliografice pentru fiecare subiect propus.

(4) Odată cu transmiterea în scris a propunerilor de subiecte, elaboratorii transmit şi răspunsul corect aferent fiecărui subiect, în conformitate cu sursa bibliografică indicată, cu asumarea răspunderii privind nivelul ştiinţific al propunerilor şi corectitudinea răspunsurilor la acestea.

(5) La încheierea examenului de atestare, activitatea comisiei de examinare se consemnează în procesul-verbal, semnat de către fiecare membru al comisiei.

(6) Conţinutul-cadru al fişei individuale de evaluare a candidatului şi, respectiv, al procesului-verbal al examenului de atestare este prevăzut în anexele nr. 5a şi, respectiv,

5b."

12. La articolul 23 alineatul (1), litera c) se abrogă.

13. Articolele 24 şi 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 24. –

(1) Examenul de atestare se organizează de către autoritatea competentă de regulă semestrial, în ultima lună a semestrului şi, după caz, trimestrial, în ultima decadă a trimestrului.

(2) Data, locul şi ora desfăşurării examenului de atestare, precum şi lista candidaţilor cu dosare înregistrate la registratura generală a autorităţii competente şi bibliografia specifică se afişează pe pagina web a autorităţii competente cu minimum 30 de zile înainte de data desfăşurării examenului.

(3) Lista candidaţilor cu documentele complete, înregistrate la registratura generală a autorităţii competente până la data anunţată pentru desfăşurarea examenului de atestare şi care întrunesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament, se afişează pe pagina web a autorităţii competente cu 15 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea examenului de atestare.

Art. 25. –

(1) Secretariatul comisiei de examinare se asigură de către personalul desemnat în acest sens din cadrul compartimentului de specialitate al autorităţii competente, care realizează, în principal, următoarele acţiuni:

a) întocmeşte fişele individuale de examinare a candidaţilor, cuprinzând datele de identificare ale acestora;

b) afişează pe pagina web a autorităţii competente informările scrise şi deciziile prevăzute la art. 17, datele şi informaţiile referitoare la programarea examenului de atestare, precum şi bibliografia specifică;

c) afişează pe pagina web a autorităţii competente rezultatele obţinute de către fiecare candidat la examenul de atestare, în termen de maximum 72 de ore de la încheierea acestuia, precum şi rezultatele finale după soluţionarea eventualelor contestaţii;

d) întocmeşte procesul-verbal al examenului de atestare;

e) completează şi editează certificatele de atestare şi legitimaţiile pentru candidaţii care au promovat, în condiţiile legii, examenul de atestare, în vederea prezentării acestora spre semnare;

f) ţine evidenţa candidaţilor atestaţi şi actualizează baza de date cu specialiştii – persoanele fizice atestate;

g) arhivează documentele din dosarul aferent persoanei fizice atestate, fişa individuală de examinare împreună cu o copie a procesului-verbal al examenului de atestare, precum şi matca certificatului de atestare însoţită de o copie «conform cu originalul» a registrului de eliberări, inclusiv în format electronic.

(2) Secretarul comisiei de examinare răspunde pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor întocmite, precum şi pentru documentele arhivate."

14. Articolele 26 şi 27 se abrogă

15. Articolele 28 şi 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 28. –

(1) Procedura de examinare a candidaţilor este unitară, se desfăşoară în limba română, într-o singură etapă – probă scrisă, şi constă în rezolvarea unui chestionar cu 20 de subiecte de tip grilă din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoştinţelor referitoare

la evaluarea performanţei energetice a clădirilor. Fiecare subiect din chestionar este cotat cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 120 de minute, iar condiţia de promovare a examenului de atestare este obţinerea a minimum 16 puncte.

(2) În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptaţi în sala de examen pe baza actului de identitate.

(3) Intrarea candidaţilor în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului.

(4) Candidaţii nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării chestionarului.

 (5) Orice încercare de fraudă în timpul desfăşurării examenului de atestare se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.

(6) Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de atestare şi se consemnează în procesul-verbal.

Art. 29. –

(1) Rezultatul examenului de atestare se afişează pe pagina web a autorităţii competente, în termen de maximum 72 de ore de la data încheierii examenului.

(2) Fişa individuală de examinare şi procesul-verbal al examenului de atestare se completează şi semnează de către membrii comisiei de examinare.

(3) Fişa individuală de examinare şi o copie a procesului- verbal al examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului.

(4) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la examenul de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maximum 30 de zile de la data afişării rezultatului examenului de atestare pe pagina web a autorităţii competente, respectiv de la data afişării rezultatului contestaţiei, după caz.

(5) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (4)

se distrug."

16. Articolul 30 se abrogă.

17. Articolele 31 şi 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 31. –

(1) Certificatul de atestare, aprobat de către conducerea autorităţii competente, ştampilat, cu timbrul sec şi sigiliul de securizare aplicate, însoţit de legitimaţia aferentă şi de adeverinţa privind formatul ştampilei, se eliberează de către compartimentul de specialitate în termen de până la 60 de zile de la data promovării examenului de atestare şi poate fi ridicat de titular, sub semnătură, sau de către reprezentantul legal al acestuia, cu împuternicire specială notarială.

(2) Auditorul energetic pentru clădiri atestat va achiziţiona ştampila realizată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1c, pe care vor fi înscrise datele şi informaţiile corespunzătoare gradului profesional şi specialităţii înscrise în certificatul de atestare. (3) Eliberarea certificatului de atestare şi a legitimaţiei se înscrie în registrul unic de

eliberări care se gestionează de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente.

(4) Pentru actualizarea bazei de date cu persoanele fizice atestate, acestea au obligaţia de a informa în scris autoritatea competentă asupra oricărei modificări a datelor personale înscrise în cererea pentru atestare.

Art. 32. –

(1) Candidaţii care nu au promovat examenul de atestare pot formula contestaţie, motivată, în termen de 5 zile de la data afişării pe pagina web a autorităţii competente a rezultatelor examenului de atestare.

(2) Contestaţia se înregistrează la registratura generală a autorităţii competente.

(3) Contestaţiile înregistrate după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.

(4) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de către o comisie numită de autoritatea competentă, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de înregistrare a contestaţiilor. Rezultatele procedurii de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, se semnează de toţi membrii comisiei şi se înaintează compartimentului de specialitate.

 

(5) Rezultatele finale se afişează pe pagina web a autorităţii competente, în termen de 72 de ore, de la primirea rezultatelor la contestaţiile depuse.

(6) Deciziei de soluţionare a contestaţiei îi sunt aplicabile prevederile art. 17 alin. (8)."

18. La articolul 36 alineatul (2), litera i) se abrogă.

19. La articolul 36, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(4) În vederea emiterii legitimaţiei pentru prelungirea dreptului de practică al auditorului energetic pentru clădiri, compartimentul de specialitate al autorităţii competente analizează cererea şi verifică documentele prevăzute la alin. (2).

(5) Compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente vizează legitimaţia de prelungire a dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii însoţite de documentele complete prevăzute la alin. (2). Înregistrarea cererii cu documente incomplete conduce la restituirea neavizată a legitimaţiei.

(6) Cererea de prelungire a dreptului de practică şi documentele anexate acesteia se arhivează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente."

20. La articolul 36, alineatele (7) şi (8) se abrogă.

21. Articolele 38-41 se abrogă.

22. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 42. –

(1) În situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorităţii competente cu o cerere motivată, însoţită de copia actului de identitate, dovada şi copia publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(2) Duplicatul se eliberează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării solicitării."

23. Articolul 43 se abrogă.

24. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 44. –

(1) Datele referitoare la auditorii energetici pentru clădiri atestaţi sunt informaţii de interes public, se afişează pe pagina web a autorităţii competente şi se actualizează periodic cu date şi informaţii comunicate de către specialiştii atestaţi."

25. După articolul 44 se introduc două noi articole, articolele 441 şi 442, cu următorul cuprins:

"Art. 441. -Cheltuielile curente şi cheltuielile de capital necesare desfăşurării activităţilor specifice de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri se efectuează din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice constituite în baza prevederilor art. 43 alin. (5) lit. c) şi d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 442. -Modelul registrului auditorului precizat la art. 36 alin. (2) lit. c) este prevăzut în anexa nr. 8."

26. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 45. -Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament."

27. Anexele nr. 1a şi 1b se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

 28. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

29. În tot cuprinsul reglementării tehnice, sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".

Art. II. –

(1) În vederea exercitării dreptului de practică, auditorii energetici pentru clădiri, atestaţi până la data intrării în vigoare a reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010, respectiv până la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea construcţii sau instalaţii, pot solicita, în termen de până la trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, înscrierea la examenul de atestare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data înregistrării cererii la autoritatea competentă.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin (1), legitimaţiile auditorilor energetici pentru clădiri atestaţi pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea construcţii sau instalaţii, îşi pierd valabilitatea, iar încetarea dreptului de practică al acestora se consemnează pe pagina web a autorităţii competente şi se aduce la cunoştinţa autorităţii de control.

Art. III. –

Legitimaţiile emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care conferă dreptul de practică al auditorilor energetici pentru clădiri atestaţi, rămân în valabilitate până la data expirării acestora, iar prelungirea dreptului de practică după data-limită prevăzută la art. II alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin.

Art. IV. –

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" restituie, la cerere, tariful pentru examinarea candidaţilor care nu au fost programaţi la examenul de atestare, precum şi a celor care au absentat motivat la examenul de atestare la care au fost programaţi, în contul/adresa de corespondenţă menţionate de aceştia în cererea de înscriere la examenul de atestare, mai puţin contravaloarea taxelor poştale şi a comisioanelor bancare aferente.

Art. V. –

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Publicat in Monitorul Oficial nr 542/19.07.2016