MENIU

MENIU

Prelungirea valabilitatii legitimatiilor responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii in 2016

Ordinul nr. 47 din 29.01.2016 privind prelungirea valabilitatii legitimatiilor responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii a caror valabilitate expira incepand cu data de 01.01.2016 si modalitatea de prelungire a atestarii si a valabilitatii legitimatiilor pana la data intrarii in vigoare a Procedurii privind autorizarea si exercitarea  dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de  constructii.

Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in  Constructii – I.S.C., aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile    ulterioare,

Tinand seama de prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare,

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.  525/2013 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii    parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului  de Stat in Constructii – I.S.C., cu modificarile ulterioare,

Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei  Supravegherea Pietei Produselor pentru Constructii,   Autorizare Laboratoare si  Diriginti de Santier inregistrat la I.S.C. sub nr.2572/27.01.2016,

In temeiul art. 16 alin, (3) din Regulamentul de organizare si functionare al lnspectoratului de Stat in Constructii  –  I.S.C., aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 322/2015,

INSPECTORUL GENERAL

emite prezentul

ORDIN

Art.        I.   – Valabilitatea legitimatiilor responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii care  expira incepand cu data de 01.01.2016,  se  prelungeste pana la data de 01.07.2016, sub rezerva indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 2.

Art.  2.  –  Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de constructii atestati ale caror legitimatii se incadreaza in prevederile art. 1, precum si cei carora le-a expirat viza in vederea continuarii activitatii si nu au destasurat activitate in calitate de responsabili tehnici cu executia lucrarilor de constructii dupa expirarea valabilitatii legitimatiei, vor depune la Inspectoratul de Stat in Constructii dosarul de prelungire   a vizei atestarii profesionale, care va cuprinde urmatoarele documente:

a) cererea solicitantului, care sa contina codul numeric personal, ultima adresa, adresa de corespondenta,   numarul de telefon si adresa de e-mail;

b) copia actului de identitate;

c) copia certificatului de atestare profesionata;

d) copia legitimatiei, fata – verso, certificate olograf conform cu originalul;

e) declaratia pe proprie raspundere, scrisa olograf, datata si semnata, in cazul persoanelor atestate,   carora ultima perioada de valabilitate  a vizei specificate pe legitimatie a expirat, din care sa reiasa daca  din momentul  expirarii  vizei pana la data depunerii dosarului au/ n-au desfasurat activitate in    domeniul/domeniile, subdomeniul/subdomeniile atestat/atestate;

f)  copia registrului de lucrari – din momentul ultimei vize pana in momentul solicitarii – vizata in original de Inspectoratul de Stat In Constructii, iar viza trebuie  sa specifice si data la care a fost semnat  registrul,  precum si numele inspectorului in constructii;

g) declaratia pe proprie raspurrdere, scrisa olograf, datata si semnata, in cazul in care persoanele autorizate nu au destasurat activitate in domeniul/domeniile, subdomeniul/subdomeniile atestat/atestate in timpul ultimei perioade de valabilitate a vizei specificate  pe legitimatie;

h)  declaratia pe propria raspundere a solicitantului din care sa reiasa ca nu a suferit condamnari penale,  scrisa otograf, datata si semnata sau certificat de cazier judiciar in termen de valabititate la data inregistrarii cererii, din care sa rezulte ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar;

i) declaratia pe propria raspundere prin care isi exprima acordul publicarii pe site-ul I.S.C. a datelor personale;                                                       

j)  recomandarea I.S.C., in original, cu numar de inregistrare si data, in continutul careia se va specifica seria si nurnarul certificatului de atestare, precum si daca persoana atestata a desfasurat sau nu a desfasurat activitate in domeniu si in ce perioada, conform certificatului de atestare.

Art.  3. – Lista persoanelor care au depus dosarul prevazut la art;  2 va fi publicata pe site-ul Inspectoratului  de Stat in Constructii – I.S.C.

Art.  4.  – Pana  la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si intrarii in vigoare a Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii, Inspectoratul de Stat In Constructii prin structurile teritoriale va elibera solicitantilor  recomandarea prevazuta la art.2 lit. j).

Art.        5.   –   Directia Supravegherea Pietei Produselor pentru Constructii, Autorizare Laboratoare si Diriginti de Santier si inspectoratele regionale/judetene in constructii vor duce la indeplinire prevederile  prezentului ordin.

Sursa: I.S.C