MENIU

MENIU

Legea Auditorilor de Siguranta Rutiera 2016

OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 463 din 22 iunie 2016

Avand in vedere ca:

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata, denumita in continuare lege, este legea de transpunere a Directivei 2008/96/CE in legislatia nationala;

legea, in forma statuata prin ultima modificare adusa prin Legea nr. 125/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008, este neaplicabila, avand prevederi care, prin restrictivitate, zadarnicesc formarea de auditori de siguranta rutiera, fapt care conduce la imposibilitatea efectuarii auditului de siguranta rutiera, a evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere si a inspectiei de siguranta rutiera la drumurile deschise circulatiei. Acest fapt contribuie semnificativ la ingreunarea procesului de construire a drumurilor noi si la neutilizarea fondurilor europene dedicate, creand probleme in ceea ce priveste punerea in aplicare a Legii nr. 265/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si, implicit, a Directivei 2008/96/CE;

conditiile de studii pentru obtinerea atestatului de auditor de siguranta rutiera prevad obligatia solicitantului de a face dovada urmarii unor cursuri postuniversitare sau de masterat in domeniul constructiei drumurilor sau ingineriei circulatiei rutiere, fapt ce este in contradictie cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind astfel restrictionat accesul unor persoane cu experienta in domeniul constructiilor de drumuri sau circulatiei rutiere. Prin aceasta restrictionare autoritatea organizatoare se afla in imposibilitatea de a putea organiza cursuri pentru obtinerea calitatii de auditor de siguranta, aceasta intrucat la aceasta data ne aflam in situatia in care absolventii de studii superioare pana la data aparitiei Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot face dovada experientei in domeniu, dar nu si a diplomei de masterat, iar absolventii de studii superioare dupa data aparitiei Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot face dovada diplomei de masterat, dar nu si a vechimii necesare. Astfel, pana la aceasta data nu au fost identificate persoane care sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de lege, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. neputand organiza cursuri de pregatire si perfectionare in domeniul auditului de siguranta rutiera;

de asemenea, tara noastra se claseaza pe unul din primele locuri in statistica privind "decesele din accidente rutiere per numar de locuitori", in conditiile in care studiile arata ca efectuarea activitatilor de audit de siguranta rutiera, evaluare de impact asupra sigurantei rutiere si de inspectie de siguranta rutiera pe infrastructura existenta, precum si masurile luate in urma recomandarilor din rapoartele specifice reduc numarul de decese cu pana la 60%;

exista deosebiri intre legea de transpunere si prevederile Directivei 2008/96/CE privind gestionarea sigurantei infrastructurii rutiere referitoare la domeniul de aplicare al legii, respectiv, al directivei, legiuitorul roman optand in 2008 la instituirea obligatiei de efectuare a auditului si inspectiei de siguranta rutiera inclusiv pe drumurile comunale si pe strazile amenajate, respectiv la reglementarea unei arii de aplicare a legii mai largi decat aria de aplicare a directivei, ceea ce implica costuri importante, impovaratoare pentru bugetele administratiilor locale, disproportionate fata de beneficiile aduse;

exista prevederi ale legii care contravin prevederilor Directivei 2006/123/CE privind serviciile in piata interna, in speta cea care statueaza criteriul geografic impus la desemnarea auditorilor [art. 11 alin. (2) lit. a) din lege], deoarece acesta creeaza discriminari in procesul de desemnare a auditorilor fata de alti prestatori ai serviciilor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, contrar art. 9 paragraful 2 lit. a) din directiva;

prin prevederile legii, o persoana fizica autorizata si atestata ca inspector de siguranta rutiera, care este remunerata din bani publici pentru efectuarea de inspectii de siguranta rutiera, prin efectul recomandarilor ce rezulta din raportul de inspectie de siguranta rutiera, determina cheltuirea altor bani publici pentru punerea in executare a acestora, fara ca raportul sau recomandarile sa poata fi verificate sau contestate, dupa caz, neexistand nici posibilitatea unui control institutional competent asupra dispunerii de cheltuieli din bani publici;

legea prevede formarea si atestarea de inspector de siguranta rutiera, altul decat auditorul de siguranta rutiera, acesta avand atat conditii de studii diferite, cat si formarea initiala diferita. In niciun stat membru al Uniunii Europene nu exista calificarea si calitatea de inspector de siguranta rutiera, inspectiile de siguranta rutiera fiind efectuate in aceste state de echipe de specialisti dintre care cel putin unul este auditor de siguranta rutiera. De altfel, Directiva 2008/96/CE defineste notiunile de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere audit de siguranta rutiera, inspectia de siguranta rutiera si auditor de siguranta rutiera neavand nicio prevedere despre "inspectorul de siguranta rutiera";

legea prevede, in mod similar, atestarea si pentru "auditorul de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere" in conditiile in care in toate statele membre ale Uniunii Europene evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere este efectuata de auditorul de siguranta rutiera, neexistand calificarea si calitatea de auditor de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere;

legea are prevederi care contin termeni tehnici incorecti, precum cei care definesc reteaua rutiera altfel decat prevede Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; de asemenea, legea face vorbire despre termeni ca "proiect preliminar" in loc de "studiu de fezabilitate" si "proiect detaliat" in loc de "proiect tehnic si detalii de executie", asa cum sunt acestia definiti prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului- cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. Legea are de asemenea definitii vagi, precum definitia "modificarilor substantiale" aduse la un drum printr-un proiect. Aceste aspecte creeaza confuzii si ambiguitati la aplicare si interpretare, fapt ce genereaza un risc ridicat de aparitie a litigiilor cu privire la aplicabilitatea si aplicarea legii;

legea impune investitorului unui proiect de infrastructura obligatia de a respecta integral recomandarile continute in raportul de audit de siguranta rutiera, fapt nemaiintalnit nici in legislatia de specialitate din satele membre U.E., nici in practica europeana. Acest lucru duce la aparitia unui risc ridicat de blocare de proiecte de infrastructura si de absorbtie scazuta a fondurilor destinate acestuia;

legea impune administratorului unui drum sa respecte intocmai recomandarile raportului de inspectie de siguranta rutiera fara a face distinctie intre dispozitii si recomandari, asa cum este normal. Dispozitiile sunt obligatorii si se refera la refacerea caracteristicilor initiale ale elementelor de siguranta, iar recomandarile nu sunt obligatorii pentru administratorul drumului, ele referindu-se la eventuale modificari ale elementelor geometrice ale drumului sau la introducerea de elemente de siguranta noi.

Deoarece cele de mai sus fac ca legea, in forma ei actuala, sa fie aplicata contrar unor directive europene, cu confuzii si interpretari, cu blocaje de proiecte de infrastructura si, in anumite momente, fara un control institutional al cheltuirii de bani publici, aceasta avand drept consecinta neindeplinirea scopului legii, si anume reducerea accidentelor rutiere cu victime prin efectuarea auditului si inspectiei de siguranta rutiera;

legea, prin aplicare, ar crea institutia precedentului in ceea ce priveste calitatile de inspector de siguranta rutiera si auditor de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere, concepte nemaiintalnite in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state avansate economic si care aplica bunele practici in materie de gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, si care nu produc niciun beneficiu starii de fapt din tara noastra, conferind unor persoane fizice "autoputeri" ce tin de domeniul autoritatii statale;

legea ingreuneaza obtinerea de finantari pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, ducand chiar si la pierderea finantarilor deja obtinute. Legea afecteaza bugetul de stat si bugetele administratorilor retelei rutiere, vulnerabilizandu-le prin dispunerea cheltuirii banului public fara control. Activitatea institutiilor puse in fata obligatiei de a aplica sau respecta legea, in special activitatea Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. care este nevoita sa aplice prevederi contradictorii, implicit sa incalce prevederi legale.

Tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a acestor modificari ale Legii nr. 265/2008 ar conduce la:

imposibilitatea formarii de auditori de siguranta rutiera, ce conduce implicit la imposibilitatea efectuarii operatiunilor de audit de siguranta rutiera la proiectele de infrastructura, fapt ce blocheaza constructia si modernizarea de drumuri, conducand la neabsorbtia fondurilor europene alocate si la returnarea sumelor deja utilizate,

pierderea galopanta de vieti omenesti;

instituirea precedentului pentru situatia in care o persoana fizica autorizata poate uza de atributii care apartin de drept autoritatii statale;

instituirea precedentului privind crearea unui sistem de management al sigurantei infrastructurii rutiere nearmonizat cu cadrul legislativ aplicabil si neconform cu directivele europene incidente, cu riscul declansarii unor actiuni impotriva Romaniei, avand in vedere ca aplicarea in sens larg a legii a inceput in ianuarie 2016, odata cu actualizarea normelor de aplicare, iar problemele constatate au un grad ridicat de gravitate, reiese ca remedierea acestora se poate realiza numai uzand de prerogativele Guvernului stabilite prin art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.      

Art. I

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Prezenta lege se aplica drumurilor noi si drumurilor existente, dupa cum urmeaza:

a) autostrazilor, drumurilor expres, precum si drumurilor apartinand retelei rutiere transeuropene, astfel cum este definita la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientarile comunitare pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport;

b) drumurilor de interes national;

c) drumurilor de interes judetean si strazilor de categoria I si a II-a.

….

(5) Reteaua rutiera care face obiectul prezentei legi cuprinde:

a) autostrazile;

b) drumurile expres;

c) drumurile internationale 'E';

d) drumurile nationale principale;

e) drumurile nationale secundare;

f) drumurile de interes judetean;

g) strazile de categoria I si a II-a."

2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) asigurarea independentei auditorului de siguranta rutiera fata de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, dupa caz;".

3. La articolul 3, literele a), b) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) auditul de siguranta rutiera – verificarea detaliata, tehnica si sistematica, independenta, din punctul de vedere al sigurantei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructura rutiera in toate etapele, de la planificare pana la momentul imediat dupa darea in exploatare a drumului public, in trafic;

b) auditorul de siguranta rutiera – persoana atestata conform prevederilor art. 6 si 8 sa efectueze evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera in conditiile prevazute de art. 5 alin. (1), precum si inspectia de siguranta rutiera, in conditiile prevazute de art. 5 alin. (2);

….

l) modificarea substantiala – orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului, dupa cum urmeaza:

(i) in plan orizontal: aliniamente, curbe, respectiv razele acestora;

(ii) in profil longitudinal: declivitati, curbe verticale pentru racordarea declivitatilor succesive, respectiv razele acestora, pasul de proiectare;

(iii) in profil transversal: latimi ale elementelor componente ale drumurilor in aliniamente, supralargiri ale platformei si partii carosabile ale drumurilor in curbe, pante transversale (dever-uri), inclinari de taluzuri, precum si orice schimbare adusa proiectului de reglementare a circulatiei prin indicatoare si marcaje;".

4. La articolul 3, litera h) se abroga.

5. La articolul 3, dupa litera o) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:

"p) inspectia de siguranta rutiera suplimentara – inspectia efectuata pe drumul public care are ca scop fie identificarea eventualelor cauze legate de infrastructura, care au favorizat sau au cauzat producerea unui accident rutier soldat cu persoane decedate, fie urmarirea modului de respectare a dispozitiilor cuprinse in raportul de inspectie de siguranta rutiera."

 

6. La capitolul II, titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Dobandirea si incetarea calitatii de auditor de siguranta rutiera"

7. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4

Poate fi auditor de siguranta rutiera o persoana daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu are mentiuni inscrise in certificatul de cazier judiciar;

b) indeplineste conditia de a avea competenta profesionala prealabila in vederea admiterii la cursurile de formare a auditorilor, adica:

(i) are studii superioare dovedite cu diploma de licenta si diploma de master recunoscute, in una dintre specialitatile constructiei si proiectarii drumurilor si podurilor, constructii civile, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si o experienta profesionala de cel putin 3 ani dovedita in unul sau mai multe dintre domeniile mentionate; sau

(ii) a activat ca politist rutier in grad de ofiter si are o experienta de cel putin 10 ani in sistematizarea traficului rutier;

c) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranta rutiera si a promovat examenul de atestare a calitatii de auditor de siguranta rutiera, in conditiile prevazute de prezenta lege;

d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activitati;

e) nu i s-a interzis exercitarea profesiei in domeniul specialitatii sale prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

f) detine permis de conducere categoria B."

8. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5

(1) Auditul de siguranta rutiera si evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere se efectueaza in regim de libera practica de catre auditori de siguranta rutiera, desemnati de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., in conditiile prezentei legi.

(2) Inspectia de siguranta rutiera se efectueaza de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. prin echipe formate din personalul de specialitate angajat in cadrul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., cel putin unul dintre membrii echipei fiind atestat ca auditor de siguranta rutiera in conformitate cu prevederile prezentei legi. Auditorii de siguranta rutiera angajati ai Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. nu pot efectua audit de siguranta rutiera si evaluare de impact asupra sigurantei rutiere conform prevederilor alin. (1).

(3) Modalitatea de desfasurare a activitatii de inspectie de siguranta rutiera si modul de intocmire a raportului de inspectie de siguranta rutiera de catre personalul din cadrul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., tinand cont de prevederile pct. 3 al anexei nr. 3 la prezenta lege, se stabilesc si se aproba prin ordin al ministrului transporturilor."

9. La articolul 6, alineatele (1), (2), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 6

(1) Formarea profesionala prevazuta la art. 4 lit. c), precum si perfectionarea profesionala a auditorilor de siguranta rutiera se asigura prin organizarea de programe de formare/perfectionare profesionala de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. in colaborare cu institutii de invatamant superior acreditate, in baza standardului ocupational avizat de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. si aprobat in conditiile legislatiei in vigoare. Pana la adoptarea standardului ocupational mentionat, cursurile de formare si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta rutiera se vor desfasura in baza programelor-cadru aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Durata si continutul programelor de formare profesionala prevazute la alin. (1) se stabilesc in baza programelor-cadru de formare profesionala aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., in functie de competentele detinute anterior de candidati. Formarea auditorilor de siguranta rutiera are ca obiectiv insusirea de catre candidati a tuturor competentelor necesare desfasurarii activitatilor de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere, audit de siguranta rutiera si inspectie de siguranta rutiera.

….

(5) Auditorii sunt obligati sa participe o data la 2 ani la cursurile de perfectionare profesionala organizate de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. in colaborare cu institutii de invatamant superior acreditate.

(6) Participarea la cursurile de perfectionare profesionala este conditionata de dovada indeplinirii conditiilor privind cazierul judiciar si permisul de conducere, prevazute la art. 4 lit. a) si f)."

10. La articolul 6, alineatul (4) se abroga.

11. La articolul 8, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 8

(1) Accesul la profesia de auditor de siguranta rutiera se realizeaza conform prevederilor prezentei legi.

(2) Examinarea candidatilor in vederea atestarii ca auditor de siguranta rutiera se efectueaza de Comisia prevazuta la art. 7 alin. (1) in conformitate cu prevederile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.

….

(4) Comisia comunica conducerii Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. numele si datele de identificare ale persoanelor care au obtinut atestatul de auditor de siguranta rutiera, in vederea inscrierii acestora in Registrul auditorilor de siguranta rutiera, denumit in continuare Registru. Lista auditorilor, actualizata, va fi facuta publica pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.

(5) Pentru cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, care a dobandit calitatea de auditor de siguranta rutiera in unul dintre aceste state, Comisia recunoaste certificatul emis de autoritatea competenta din statul de origine, in baza caruia cetateanul exercita legal profesia, potrivit prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare."

12. La articolul 8, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

"(5^1) In situatia in care prestatorul de servicii de audit de siguranta rutiera doreste sa isi desfasoare activitatea in Romania in mod ocazional sau temporar, in conditiile art. 353 alin. (1) si alin. (3) lit. a) -c) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta este inscris intr-o sectiune speciala a registrului prevazut la alin. (4). "

13. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9

(1) Calitatea de auditor de siguranta rutiera inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) la cerere, prin renuntare facuta in scris de catre persoana respectiva;

b) in cazul in care persoana nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 4 lit. a), d), e) si f);

c) in caz de deces.

(2) Incetarea calitatii de auditor de siguranta rutiera se dispune de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., prin rezolutia de retragere a atestatului, in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar numai dupa notificarea auditorului in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza intr-un termen prestabilit.

(3) In caz de incetare a calitatii de auditor de siguranta rutiera, numele acestuia se radiaza din Registru."

14. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10

(1) Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere este parte integranta a studiului de prefezabilitate sau, dupa caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructura rutiera care se construieste sau se modifica substantial, se realizeaza potrivit prevederilor cuprinse in anexa nr. 1 si se concretizeaza intr-un raport de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere.

(2) Raportul de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere trebuie sa indice considerentele in materie de siguranta rutiera care contribuie la alegerea solutiei propuse si sa furnizeze toate informatiile relevante necesare realizarii unei analize costuri- beneficii a diverselor optiuni evaluate.

(3) Auditul de siguranta rutiera este parte integranta a unui proiect de infrastructura rutiera, se concretizeaza intr-un raport de audit de siguranta rutiera si se executa obligatoriu pe capitole, corespunzator pentru fiecare dintre urmatoarele stadii, cu respectarea prescriptiilor prevazute in anexa nr. 2:

a) studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii;

b) proiect tehnic si detalii de executie;

c) anterior receptiei la terminarea lucrarilor la drumul public;

d) imediat dupa darea in exploatare a drumului public, in trafic.

(4) Raportul rezultat in urma evaluarii de impact/auditului de siguranta rutiera are anexat un set de recomandari privind remedierea eventualelor deficiente constatate.

(5) Inspectia de siguranta rutiera se realizeaza obligatoriu pentru fiecare drum public al retelei rutiere care face obiectul prezentei legi, din 2 in 2 ani, se concretizeaza intr-un raport de inspectie de siguranta rutiera si cuprinde verificarea periodica a elementelor care influenteaza siguranta rutiera in conformitate cu listele-cadru de verificare si, dupa caz, analiza posibilelor efecte ale lucrarilor rutiere in curs de executie asupra sigurantei traficului si identificarea aspectelor legate de prevenirea accidentelor.

(6) Raportul rezultat in urma inspectiei de siguranta rutiera are anexat un set de recomandari si/sau un set de dispozitii privind remedierea eventualelor deficiente constatate.

(7) Dispozitiile din raportul de inspectie de siguranta rutiera privind remedierea eventualelor deficiente constatate sunt obligatorii pentru administratorul drumului inspectat, in termenele stabilite conform prevederilor alin. (8).

(8) Setul de masuri care pot fi dispuse de raportul de inspectie de siguranta rutiera, prin lucrari de interventii generale executate de administratorul drumului, precum si termenele de punere in executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

(9) Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere sau auditul de siguranta rutiera se realizeaza de un auditor sau de o echipa de auditori, dupa caz, in functie de complexitatea lucrarii.

(10) In cazul unui accident rutier soldat cu persoane decedate, inregistrat pe un drum public, organele de politie care ancheteaza cazul notifica in termen de 15 zile Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. cu privire la accident, furnizand datele prevazute in anexa nr. 4.

(11) In termen de 90 de zile de la notificarea prevazuta la alin. (10), Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. efectueaza o inspectie de siguranta rutiera suplimentara la locul accidentului cu scopul identificarii eventualelor cauze legate de infrastructura care au favorizat sau au cauzat producerea accidentului.

(12) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. efectueaza, de asemenea, inspectii de siguranta rutiera suplimentare pe tronsoanele anterior inspectate, dupa expirarea termenelor prevazute la alin. (8), pentru urmarirea modului de respectare a dispozitiilor cuprinse in raportul de inspectie de siguranta rutiera.

(13) In raportul de inspectie de siguranta rutiera suplimentara, efectuata in conditiile prevazute la alin. (11), un punct distinct il va constitui analiza eventualelor dispozitii din rapoartele de inspectie periodice/suplimentare anterioare, care nu au fost rezolvate in termenul stabilit conform alin. (8) pana la data accidentului si care, eventual, au constituit cauza accidentului."

15. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11

(1) In vederea realizarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, a auditului de siguranta rutiera sau a inspectiei de siguranta rutiera se incheie un contract intre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., pe de o parte, si investitor sau administrator, dupa caz, pe de alta parte, pe baza unui contract- cadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Desemnarea auditorilor de siguranta rutiera pentru efectuarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere/auditului de siguranta rutiera se face cu respectarea prevederilor alin. (7), a principiului transparentei si al tratamentului egal, precum si a criteriului desemnarii echitabile a auditorilor de siguranta rutiera, asigurandu-se un grad nediscriminatoriu de incarcare a acestora intr-un an calendaristic.

(3) In cazul in care intr-o procedura de desemnare conform celor prevazute la alin. (2) nu exista auditori de siguranta rutiera disponibili, iar efectuarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere sau a auditului de siguranta rutiera reclama urgenta temeinic justificata, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. poate desemna auditori de siguranta rutiera cu derogare de la criteriul desemnarii echitabile.

(4) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. desemneaza auditorii de siguranta rutiera cu respectarea prevederilor alin. (2) si (3) si notifica in acest sens auditorii de siguranta rutiera desemnati si investitorul sau administratorul, dupa caz, in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului prevazut la alin. (1).

(5) Auditorii de siguranta rutiera nu pot refuza desemnarea decat din motive obiective sau in una dintre situatiile prevazute la alin. (6) si (7).

(6) Auditorul de siguranta rutiera are obligatia de a aduce la cunostinta Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. orice imprejurare de natura a aduce atingere principiului independentei acestuia fata de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, dupa caz, imediat ce a luat cunostinta de aceasta.

(7) Independenta auditorului de siguranta rutiera fata de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, dupa caz, este afectata in urmatoarele cazuri:

a) auditorul de siguranta rutiera, o ruda a sa pana la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia are relatii contractuale ori este angajat al uneia dintre parti;

b) auditorul de siguranta rutiera, o ruda a sa pana la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este actionar ori detine parti sociale la una dintre parti;

c) auditorul de siguranta rutiera, o ruda a sa pana la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este membru in organele de conducere ale uneia dintre parti;

d) sunt indeplinite alte conditii legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.

(8) In conditiile intocmirii de catre unul sau mai multi auditori de siguranta rutiera a unui raport de audit de siguranta rutiera/evaluare de impact asupra sigurantei rutiere/inspectie de siguranta rutiera, fara respectarea prevederilor alin. (6) si (7), raportul este nul de drept, iar auditorii de siguranta rutiera raspund, dupa caz, administrativ, civil si/sau penal potrivit legislatiei in vigoare.

(9) In cazul prevazut la alin. (8), auditorii de siguranta rutiera care au efectuat activitatea de audit de siguranta rutiera si/sau evaluare de impact asupra sigurantei rutiere sunt obligati la restituirea onorariului incasat."

16. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12

(1) Investitorul sau administratorul drumului, dupa caz, este obligat sa depuna la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. documentatia privind fiecare capitol al proiectului de infrastructura rutiera sau al drumului public supus evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, inspectiei de siguranta rutiera sau auditului de siguranta rutiera, in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului prevazut la art. 11 alin. (1).

(2) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. pune la dispozitia auditorului de siguranta rutiera sau echipei de auditori de siguranta rutiera, la cererea acestora, dupa caz, documentatia privind:

a) evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere;

b) documentele continute in studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie, dar nu mai putin decat:

(i) planurile generale ale traseului;

(ii) planurile de situatie si profilurile transversale si longitudinale ale traseului;

(iii) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;

(iv) planurile de semnalizare orizontala si verticala de pe traseu, precum si ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;

(v) memorii tehnice;

(vi) analizele de trafic, existent si prognozat;

c) datele si informatiile privind accidentele rutiere inregistrate pe drumuri auditate;

d) informatiile cu privire la recomandarile continute in raportul anterior;

e) alte informatii necesare.

(3) La cererea auditorului de siguranta rutiera sau a echipei de auditori de siguranta rutiera, autoritatile cu atributii in siguranta rutiera pun la dispozitia acestora, in scris, informatiile necesare realizarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, auditului de siguranta rutiera sau inspectiei de siguranta rutiera, cu exceptia cazurilor prevazute de lege."

17. La articolul 13, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 13

(1) Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera se realizeaza la cererea investitorului adresata Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., inspectia de siguranta rutiera periodica prevazuta la art. 10 alin. (5) se realizeaza pe baza unei planificari anuale si in baza contractelor incheiate pentru o perioada de doi ani intre administratorul drumului public si Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., iar inspectia de siguranta rutiera suplimentara prevazuta la art. 10 alin. (11) si (12) se realizeaza la notificarea organelor de politie sau in baza unor programe proprii ale Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., dupa caz.

….

(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile si pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact."

18. La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) In cazul inspectiilor de siguranta rutiera prevazute la art. 10 alin. (5) si (11), raportul de inspectie de siguranta rutiera se intocmeste in doua exemplare originale si se transmite de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. administratorului drumului, in termen de maximum 90 de zile de la data semnarii contractului, respectiv de la data notificarii prevazute la art. 10 alin. (10). In acelasi termen, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. transmite o copie conforma cu originalul a raportului de inspectie de siguranta rutiera si organului de politie."

19. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14

(1) Investitorul are obligatia de a intreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandarilor continute in raportul prevazut la art. 10 alin. (3), inainte de finalizarea stadiului supus auditarii sau imediat dupa ramanerea definitiva a concluziilor raportului, sau, dupa caz, de a contesta la Comisie prevederile unora sau tuturor recomandarilor, transmitand in acest sens obiectiuni in scris, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii raportului de audit de siguranta rutiera/evaluare de impact asupra sigurantei rutiere.

(2) Comisia solutioneaza contestatia si poate mentine recomandarile, le poate modifica sau poate considera obiectiunile ca fiind intemeiate. Comisia comunica rezultatul solutionarii contestatiei investitorului, Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. si auditorului de siguranta rutiera.

(3) Administratorul este raspunzator pentru daunele produse participantilor la trafic, care au fost afectati de nerezolvarea dispozitiilor continute in raportul de inspectie de siguranta rutiera prevazut la art. 10 alin. (6) in termenul prevazut la art. 10 alin. (8).

(4) Rezultatul solutionarii contestatiei prevazut la alin. (2) poate fi contestat la instanta de contencios administrativ competenta de catre cei interesati. O copie a hotararii instantei, ramasa definitiva, se anexeaza la raportul respectiv."

20. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15

Tarifele practicate de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. pentru efectuarea evaluarii de impact, a auditului de siguranta rutiera si a inspectiei de siguranta rutiera, onorariile cuvenite auditorilor de siguranta rutiera pentru activitatea prestata, precum si tarifele percepute pentru activitatile prevazute la art. 6 alin. (2) si (5) si art. 20 alin. (2) lit. m) si n) se aproba prin ordin al ministrului transporturilor."

21. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16

Sumele incasate potrivit prevederilor ordinului emis in temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. si se utilizeaza pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitatile desfasurate, plata indemnizatiilor membrilor Comisiei, efectuarea inspectiilor de siguranta rutiera prevazute la art. 10 alin. (11) si (12), precum si pentru finantarea activitatilor proprii ale Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv."

22. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17

Raporturile dintre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. si auditorii de siguranta rutiera care desfasoara activitatea de audit de siguranta rutiera si evaluare de impact asupra sigurantei rutiere se stabilesc prin contract de prestari de servicii, semnat de ambele parti, care prevede drepturile si obligatiile partilor, termenele pentru finalizarea si predarea rapoartelor, termenele si modul de plata, in baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor."

23. La articolul 18, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Masurile corective propuse in raportul de inspectie de siguranta rutiera, sub forma de recomandari si/sau dispozitii, se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevazute la alin. (2), administratorul drumului acordand prioritate acelor masuri prevazute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezinta cel mai favorabil raport beneficii-costuri.

(4) Elementele de evaluare minimale care trebuie continute in cadrul unui raport privind inspectia de siguranta rutiera pe tronsoanele rutiere prevazute la alin. (2) sunt prevazute la pct. 3 din anexa nr. 3."

24. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20

(1) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. este singura institutie competenta sa efectueze inspectia de siguranta rutiera si sa gestioneze efectuarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, a auditului de siguranta rutiera, precum si desfasurarea activitatilor de formare, atestare si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta rutiera."

25. La articolul 20 alineatul (2), literele a), c), d), e), f), k), m) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) desemneaza, in conditiile prezentei legi, auditorii de siguranta rutiera in vederea efectuarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere si a auditului de siguranta rutiera;

….

c) stabileste aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii si cu auditorii de siguranta rutiera, stabileste circuitul documentelor si informatiilor intre partile implicate in activitatile ce fac obiectul prezentei legi;

d) asigura organizarea cursurilor de formare profesionala, in scopul atestarii auditorilor de siguranta rutiera, precum si organizarea cursurilor de perfectionare pentru auditorii de siguranta rutiera atestati;

e) aplica deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor de siguranta rutiera si emiterea atestatelor respective;

f) organizeaza periodic informari si dezbateri ale auditorilor de siguranta rutiera pe teme legate de rezultatele cercetarii si practicii in domeniu;

….

k) elaboreaza si propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor metodologia de lucru si de atestare a auditorilor de siguranta rutiera;

….

m) realizeaza documentatii si publicatii de specialitate periodice pentru auditorii de siguranta rutiera din evidenta Registrului;

n) distribuie auditorilor de siguranta rutiera documentatiile si publicatiile prevazute la lit. g) si m), precum si alte reglementari de interes;".

26. La articolul 20 alineatul (2), dupa litera n) se introduc patru noi litere, literele o)-r), cu urmatorul cuprins:

"o) efectueaza prin proprii angajati inspectiile de siguranta rutiera/inspectiile de siguranta rutiera suplimentara;

p) stabileste proceduri proprii de lucru pentru personalul de specialitate care formeaza echipele de inspectie de siguranta rutiera;

q) intocmeste programe proprii pentru efectuarea inspectiilor de siguranta rutiera suplimentara, prevazute la art. 10 alin. (11);

r) pentru indeplinirea atributiilor specifice colaboreaza cu alte organisme si institutii din tara sau strainatate care desfasoara activitati in domeniul sigurantei rutiere."

27. La articolul 21 alineatul (1), literele a) -c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) suspendarea calitatii de auditor de siguranta rutiera pe o durata de 30 de zile, in cazul nedepunerii in termen a rapoartelor pentru activitatile contractate de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.;

b) suspendarea calitatii de auditor de siguranta rutiera pe o durata de la o luna la 6 luni:

(i) pentru incetarea indeplinirii uneia dintre conditiile de obtinere a atestatului de auditor prevazute la art. 4, pana la indeplinirea integrala a conditiilor respective. Daca dupa 6 luni conditiile respective nu sunt indeplinite integral, suspendarea se prelungeste corespunzator;

(ii) pentru depasirea nejustificata, cu cel putin un an, a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (5);

c) suspendarea calitatii de auditor de siguranta rutiera pe o perioada de un an, pentru incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 11 alin. (6) si (7), daca incalcarea nu este considerata infractiune."

28. La articolul 23, literele b), c), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicata auditorului de siguranta rutiera, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) si c), art. 11 alin. (6) si (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum si pentru depunerea raportului cu depasirea nejustificata a termenului contractat de depunere;

c) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicata administratorului drumului pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7), in termenul stabilit prin art. 10 alin. (8);

….

e) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicata beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fara justificari scrise depuse comisiei, a obligatiilor prevazute la art. 14 alin. (1);

f) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicata beneficiarului evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere sau a auditului de siguranta rutiera, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere sau a auditului de siguranta rutiera, dupa caz."

29. La articolul 23, litera d) se abroga.

30. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 24

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 23 se fac, dupa caz, de catre:

a) personalul imputernicit in acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor si Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. pentru contraventiile prevazute la art. 23 lit. a)-f), in limita competentelor acestora;

b) ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane, pentru contraventiile prevazute la art. 23 lit. c) si e)."

31. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 27^1

Activitatile de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere, de audit de siguranta rutiera si de inspectie de siguranta rutiera se pot efectua si pe alte categorii de drumuri decat cele prevazute la art. 1 alin. (2), optional, la cererea investitorului sau administratorului, in conditiile prezentei legi."

32. La anexa nr. 1 punctul 1, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"e) compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului costuri-beneficii;".

33. La anexa nr. 1 punctul 2, literele a), c), d), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) accidente soldate cu decese si/sau raniri grave; obiectivele de reducere a numarului de accidente in comparatie cu scenariul care prevede eventualitatea neinitierii vreunei actiuni;

….

c) efecte posibile asupra retelelor rutiere existente cum ar fi accese, intersectii, treceri la nivel si altele asemenea;

d) utilizatorii drumurilor, inclusiv utilizatorii vulnerabili cum ar fi pietoni, biciclisti, motociclisti si altii asemenea;

….

f) conditii climatice si sezoniere;

g) prezenta unui numar suficient de zone de parcari sigure;".

 

34. La anexa nr. 2 punctul 1, literele a)-e), g)-i) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) localizarea geografica, care include expunerea la alunecarile de teren, la inundatii, la avalanse si altele asemenea, conditii climatice si sezoniere, precum si activitati seismice;

b) tipurile de intersectii si distanta dintre acestea;

c) numarul si tipul benzilor de circulatie;

d) structura si componenta traficului admis pe noua infrastructura;

e) functionalitatea drumului in cadrul retelei;

….

g) viteze de proiectare si viteze de circulatie;

h) profile transversale, care cuprind: latimea partii carosabile, piste pentru biciclisti, trotuare;

i) traseul in plan de situatie si in profil longitudinal;

….

k) dispunerea intersectiilor;".

 

35. La anexa nr. 2 punctul 2, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Criterii aplicabile in stadiul de proiect tehnic si detalii de executie:".

36. La anexa nr. 2 punctul 2, literele a), b), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) planul de situatie;

b) semnalizare orizontala si verticala coerenta;

….

d) echipamente pozitionate in ampriza drumului;

e) plantatia rutiera adiacenta drumului in extravilan si constructiile, amenajarile si alte obiective din intravilanul localitatilor;".

37. La anexa nr. 2 punctul 3, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) lizibilitatea elementelor de semnalizare orizontala si verticala;".

38. La anexa nr. 3 partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Clasificarea tronsoanelor cu o concentratie mare de accidente si clasificarea sigurantei retelei rutiere"

39. La anexa nr. 3, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"3. Elementele de evaluare pentru echipele de experti la vizitele pe teren pentru efectuarea inspectiei de siguranta rutiera:";

40. La anexa nr. 3 punctul 3, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"e) potentiale masuri corective care se realizeaza etapizat, cum ar fi:

eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;

reducerea limitelor de viteza si intensificarea controlului vitezei la nivel local;

imbunatatirea vizibilitatii in diferite conditii meteorologice si de luminozitate;

imbunatatirea starii de siguranta a echipamentelor pozitionate in ampriza drumului, cum ar fi sistemele de protectie pasiva;

imbunatatirea coerentei, vizibilitatii, lizibilitatii si pozitionarii marcajelor rutiere, in special aplicarea unor benzi de avertizare sonora pentru incetinire si a semnalizarii verticale;

imbunatatirea aderentei/rugozitatii suprafetei de rulare a drumului;

reproiectarea sistemelor de protectie pasiva;

asigurarea si imbunatatirea protectiei pasive in zona mediana;

reconsiderarea posibilitatii de efectuare a manevrei de depasire in conditii de siguranta;

imbunatatirea amenajarii intersectiilor, inclusiv a trecerilor la nivel cu calea ferata;

modificarea traseului;

modificarea latimii drumului, prin prevederea de acostamente consolidate;

instalarea unui sistem de gestionare si de control al traficului;

reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;

modernizarea drumurilor in functie de standardele de proiectare in vigoare;

reabilitarea si marirea capacitatii portante a drumurilor;

utilizarea unor semne de circulatie inteligente;

imbunatatirea sistemelor inteligente de transport si a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situatii de urgenta si semnalizare."

41. La anexa nr. 4, punctele 1 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"1. localizarea cat mai precisa a accidentului;

….

4. informatii referitoare la drum, cum ar fi tipul de zona, categoria de drum, tipul de intersectie cu semnalizarea aferenta, numarul benzilor de circulatie, marcajul, suprafata de rulare, sistemele de iluminat si conditiile meteorologice, limitarea de viteza, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin, parapeti si alte lucrari de arta, vegetatie sau alte elemente cu rigiditate ridicata la impact;".

Art. II

(1) In anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, punctele 66 si 67 se abroga.

(2) Incepand cu intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. procedeaza la actualizarea, in conditiile legii, a Clasificarii ocupatiilor din Romania, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.