MENIU

MENIU

ACORD CNAIR ȘI AVIZ INSPECTORAT DE POLIȚIE JUDEȚEAN SERVICIUL RUTIER

Vrei să discutam mai multe despre ideea sau proiectul tău?

Echipa LikeConsulting te pot ajuta cu intocmirea si obtinerea acordului CNAIR si al avizului Brigazii Rutiere. Specialistii nostri sunt mereu la curent cu legile in vigore si te pot ajuta in cel mai scurt timp posibil sa poti executa lucrari de constructii in zona drumurilor nationale, sa poti aplasa instalatii sau panouri publicitare.

ACORD CNAIR PENTRU:

1

Amplasarea si executia de lucrari pentru constructii

 • accese
 • refugii auto
 • parcari
 • depozite
 • hale
 • statii distributie carburanti
 • fabrici
 • vulcanizari
 • spalatorii auto
 • hoteluri
 • moteluri
 • popasuri turistice
 • spatii comerciale
 • magazine
 • parcaje
 • locuinte
 • garaje
 • anexe gospodaresti

Echipa LikeConsulting te pot ajuta cu intocmirea si obtinerea acordului CNAIR si al avizului Brigazii Rutiere. Specialistii nostri sunt mereu la curent cu legile in vigore si te pot ajuta in cel mai scurt timp posibil sa poti executa lucrari de constructii in zona drumurilor nationale, sa poti aplasa instalatii sau panouri publicitare.

2

Amplasarea instalatiilor

 • conducte de titei
 • gaze
 • apa
 • canalizare
 • cabluri telefonice
 • ełectrice
 • TV
 • fibra optica
 • stalpi

3

Aplasarea panourilor publicitare

4

Planuri urbanistice zonale si de detaliu

 • accese
 • refugii auto
 • parcari
 • depozite
 • hale
 • statii distributie carburanti
 • fabrici
 • vulcanizari
 • spalatorii auto
 • hoteluri
 • moteluri
 • popasuri turistice
 • spatii comerciale
 • magazine 
 • parcaje
 • locuinte
 • garaje
 • anexe gospodaresti

5

Prelungirea viabilitatii acordului pentru constructii si instalatii in zona drumurilor nationale

DOCUMENTE NECESARE

 • copie certificatul de urbanism emis de catre primarie
 • copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fizice
 • copie a Certificatului unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice
 • copie a actelor de proprietate
 • plan de incadrare in zona vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pe care se va evidenţia amplasamentul
 • fotografii ale amplasamentului
 • cerere de eliberare a acordului sau a autorizatiei
 • proces verbal de constatare pe teren, incheiat de SDN
 • acordul Inspectoratului de politie judetean, serviciul rutier
 • proiectul tehnic

CUM TE AJUTĂM?

Proiectantul realizeaza in numele beneficiarului:

 • o cerere tip si un proces verbal de constatare pe teren încheiat cu Secţia de Drumuri Naţionale
 • obtine acordul inspectoratului de politie judeteana

 

Proiectantul intocmeste un memoriu tehnic cu:

 • documentatia in care se va detalia atat situatia existenta pe teren la momentul cererii de avizare cat si situatia propusa si implicatiile acesteia asupra traficului rutier.
 • planuri de situatie in care se va figura traseul existent al drumului national cu toate elementele sale

Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de construire, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului şi plata tarifelor corespunzătoare.

Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nu se eliberează până la încheierea contractului cu administratorul drumului.

Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei (de exemplu transformarea din casă de locuit sau garaj în obiectiv economic – pensiune, magazin, vulcanizare, spălătorie etc.), beneficiarul este obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.

Tarifele prevăzute în Anexa 6 a Ordinului M.T. nr. 1836/2018 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române şi străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.

Construcţia căilor de acces în/din drumul naţional se realizează de către solicitantul construirii accesurilor.

Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripţii, pancarte, gravuri, afişe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

Documentaţiile tehnice în vederea obţinerii „Acordului Prealabil” şi „Autorizaţiei de amplasare şi acces” pentru lucrări în zona drumurilor naţionale se vor înainta la D.R.D.P.-ului din zona in care se va amenaja accesul, prin intermediul SDN-urilor, însoţite de Procesul Verbal de constatare pe teren şi tariful achitat.

Conform Legii nr. 198/2015 privind aprobarea O.G. nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor:

Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate înainte sau după intrarea în vigoare a O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, sunt obligaţi să facă demersurile în vederea obţinerii acestora şi încheierii contractului de utilizare şi acces în zona drumului, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoarea legii de aprobare a prezentei ordonanţe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute de O.G. nr. 43/1997.

În cazul în care beneficiarii deţin acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public şi nu au încheiat cu administratorul drumului contract pentru utilizarea şi accesul în zona drumului public, sunt obligaţi să facă demersurile în vederea încheierii contractului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute de O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe toată durata existenţei lucrării sau construcţiei, în condiţiile respectării funcţiei şi/sau destinaţiei obiectivului, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului şi plăţii tarifelor aferente.

AVIZ INSPECTORAT DE POLITIE JUDETEAN SERVICIUL RUTIER:

Eliberarea avizului Brigazii Rutiere privind executarea lucrărilor în partea carosabilă și sau trotuar

DOCUMENTE NECESARE

 • cerere pentru eliberarea avizului Brigăzii Rutiere
 • autorizația de construire ( fotocopie) + anexa plan la autorizație
 • formular de aviz al Brigăzii Rutiere ( tipizat ) completat și ștampilat ( 2 exemplare) • planul de semnalizare rutieră temporară ( 2 exemplare)
 • avizul Administraţiei Străzilor, cu perioada de execuție ( fotocopie)
 • avizul de predare a amplasamentului din partea A.D.P. sector 1, 2, 5, 6 sau Serviciul Gospodărie Comunală pentru sectoarele 3 si 4, cu perioada de execuție (fotocopie)
 • avizul de predare a amplasamentului din partea A.D.P. sector 1, 2, 5, 6 sau Serviciul Gospodărie Comunală pentru sectoarele 3 si 4, cu perioada de execuție ( fotocopie)
 • fotocopie de pe Cartea de Identitate a reprezentantului legal al societății ( director, administrator )
 • avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie pentru restricțiile/devierile cu impact semnificativ asupra traficului rutier/pietonal
 • fotocopie de pe Certificatul de Înregistrare al societății
 • dovada de achitare a taxei pentru eliberarea avizului ( fotocopie)

Taxa eliberare aviz în regim de urgență ( 5 zile ) în valoare de 200 lei sau taxa eliberare aviz în regim normal ( 30 zile ) în valoare de 100 lei, se achită la Trezoreria sectorului pe raza căruia are sediul societatea solicitantă.

Eliberarea avizului privind instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice și alte dispozitive speciale

DOCUMENTE NECESARE

 • cerere
 • copie a Certificatului de Urbanism, în termenul de valabilitate, eliberat de organele competente ( în cazul construirii unor drumuri publice noi, modernizări ale acestora sau amplasării instalațiilor de semaforizare)
 • proiect tehnic, semnat de cei care l-au întocmit și verificat ( anexa 1 )
 • copia chitanței de atestare a achitării taxei prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 128/2000, privind stabilirea unor taxe pentru servicii prestate pentru persoane fizice și juridice de către Ministerul Administraţiei și Internelor, cu modificările și completările ulterioare

Taxa eliberare aviz în regim de urgență ( 5 zile ) în valoare de 200 lei sau taxa eliberare aviz în regim normal ( 30 zile ) în valoare de 100 lei , se achită la Trezoreria sectorului pe raza căruia are sediul societatea solicitantă.