MENIU

MENIU

Examen pentru autorizarea diriginţilor de şantier 2015

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier, în perioada 15-19 iunie 2015. 

Dosarele de autorizare ale solicitanţilor cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al U.E. sau al S.E.E, întocmite conform prevederilor art. 16 alin, (1), respectiv alin. (2) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele documente: 
a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 a procedurii. Pe cerere, solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare; 
b) Curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în cadrul capitolului „Experienţă profesională”, se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu; 

c) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 6 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a procedurii; 
d) copia diplomei de studii; 
e) copia actului de identitate; 
f) copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, pentru domeniile pentru care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1- Reţele electrice / 8.3 – Instalaţii gaze naturale, 9.4 – Reţele de gaze naturale; 
g) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar; 
h) două fotografii color, format 3×4 cm. 
Copiile documentelor menţionate mai sus vor fi cerifícate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

2. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean al unui stat membru UE sau SEE trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele documente redactate / traduse în limba română: 
a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 a procedurii. Pe cerere, solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare; 
b) Curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în cadrul capitolului „Experienţă profesională”, se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu; 
c) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a procedurii; 
d) copia diplomei de studii; 
e) copia actului ce dovedeşte cetăţenia în unul dintre statele memebre ale UE sau SEE şi copia documentelor de şedere în România, dup caz; 
f) copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1- Reţele electrice / 8.3 – Instalaţii gaze naturale, 9.4 – Reţele de gaze naturale 
g) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; 
h) două fotografii color, format 3×4 cm. 
Copiile documentelor menţionate mai sus vor fi cerificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

Anexele nr. 1 şi 2, precum şi modelul de CV european pot fi preluate de aici. 
Dosarele se vor transmite la I.S.C., prin serviciul poştal, la adresa ISC – Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc-web.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro
Termenul-limită de transmitere a dosarelor este cu 30 zile înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare (16 mai 2015).

În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 7 zile de la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.

Comunicarea domeniului/ domeniilor/ subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare se face în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completărilor solicitate.

Dovada achitării taxei de autorizare se va face cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioară atrage după sine respingerea dosarului.

Cu cel puţin 5 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea sesiunii de examinare, pe pagina de internet a I.S.C. se publică listele candidaţilor şi domeniile/subdomeniile acceptate.

Listele precizează, pentru fiecare solicitant, centrul de examinare în care urmează să susţină examenul de autorizare.

Sesiunea de examinare se va desfăşura după un program aprobat de secretarul general al I.S.C., care se va publica pe pagina de internet a I.S.C. cu cel puţin 5 zile înainte de începerea sesiunii de examinare.

În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen, pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor-verbale de participare. 
Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare după ora programată de începere a examenului.

Examenul va consta într-o probă scrisă – chestionar tip grilă şi un studiu de caz, durata alocată fiind de 3 ore.

Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita I.S.C., în scris, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului: 
a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C; 
b) retragerea cererii de autorizare.

Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri: 
a) candidatul absentează nejustificat la examenul la care a fost acceptat să participe; 
b) candidatul nu promovează examenul. 
Dacă, din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură), survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de autorizare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei care a determinat neprezentarea la examen. 
Bibliografia pentru susţinerea examenelor se poate consulta aici.

Sursa: http://www.isc-web.ro/