Autor: likeconsulting

O serie de directive europene au trasat direcții pentru abordări ambițioase în ceea ce privește o nouă atitudine față de utilizarea excesivă și nerațională a resurselor energetice. Specialiștii spun că este de interes să analizăm în ce măsură România a adoptat în legislația sa conținutul directivelor, în ce măsură acestea s-au aplicat în practică și, nu în ultimul rând, efectul creat asupra economiei naționale, asupra pieței de materiale și tehnologii, asupra economiilor personale ale oamenilor și asupra calitații mediului în care trăim. Pentru a încerca să găsească soluții la problemele pe care România le are încă pe această temă, 150 de persoane s-au întâlnit vineri, 13 mai, la Constanța – specialiști și reprezentanți ai autorităților locale – la cea de-a X-a Conferinţă Naţională a Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (AAECR). Tema conferinței a fost „Eficienţa energetică în clădiri. Realități românești 2016 și perspective 2030”. La eveniment s-a discutat despre: ce s-a realizat și ce mai este de realizat în România față de cerințele europene; tehnologii durabile pentru construcţii de clădiri; surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor; modele de clădiri performante energetic; sisteme inteligente de funcţionare a clădirilor şi reţelelor de utilităţi; surse și scheme de finanţare. ”Noi încercăm să tragem un semnal de alarmă. Se impune pentru viitor o eficientizare a României din punct de vedere energetic. Tendințele la nivel mondial sunt de exploatare a energiilor regenerabile – energiile solare sau biomasă”, a precizat secretarul AAECR pe filiala Dobrogei, Georgeta Neagu.

Sursa: telegrafonline.ro

 

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI – FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

Cursul de Specializare si Perfectionare.

 

Auditul energetic al cladirilor noi si existente si sistemelor aferente de alimentare cu energie termica”

Cursurile programului se desfasoara in doua etape :

– etapa I – teorie – 100 ore;

– etapa II – proiect -intalniri periodice cu indrumatorul si studiu individual (6 saptamani);

Cursurile se desfasoara in week-end;

Citeste mai departe

In loc sa gaseasca solutii care sa rezolve o problema ce tine de viitor dar si de prezent incearca sa diminueze riscuri ce tin de trecut si cel mult de prezent.
Alpha Bank a publicat pe site-ul propriu ca valoarea maxima finantata pentru creditele in euro pentru locuinta si teren este de 60% din valoarea de piata a imobilului adus in garantie. Acest lucru inseamna ca avansul a crescut considerabil adica pana la 40 %.
Sunt foarte curios cum vor reactiona cand vor intra in posesia unor locuinte care nu pot fii valorificate decat dupa unele imbunatatiri care va conduce la inca o creste a pierderilor din creditul acordat cu si pana la 30 % din valoarea de vanzare a imobilului. Multe locuinte care vor fii predate bancilor in baza legii darii in plata nu pot fii vandute fara interventia unei echipe de constructii. Asta pentru ca nimeni nu a analizat acea locuinta din punct de vedere tehnic inainte de acordarea creditului. Ba mai mult nimeni nu sa mai interesat de starea tehnica a cladirii.

 

Administraţiile de bloc riscă amenzi foarte mari, cuprinse între 5.000 de lei şi 10.000 de lei, dacă nu deţin, nu au completată sau nu pastrează cartea tehnică a clădirii, potrivit Legii 10/1995 privind calitatea construcţiilor.

Specialiştii în domeniu afirmă că, pe lângă aspectul obligatoriu al deţinerii documentului, cartea tehnică aduce după sine foarte multe drepturi şi beneficii pentru proprietarii de imobile, cum ar fi: posibilitatea asigurării locuinţei, realibitarea termică, scoaterea în evidenţă a aspectelor pozitive ale calităţii construcţiei, oferirea unei imagini mult mai clar persoanelor care doresc să achiziţioneze un imobil, luarea la cunoştinţă a modificărilor de structură suferite în timp de clădire etc. “Cartea tehnică este un bun al fiecărui proprietar, dincolo de faptul că orice administraţie de bloc este obligată să o deţină, dar se pare că nu toate administraţiile deţin acest document sau nu l-au mai păstrat din cauza trecerii anilor. În contextul actual, în care foarte multe partere de bloc au fost transformate în spaţii comerciale, multe dintre lucrări au fost realizate rapid şi neglijent, iar unele elemente de rezistenţă au fost demolate total sau parţial. Ceilalţi proprietari care au fost prejudiciaţi, nu pot realiza un demers în justiţie dacă nu există această carte tehnică a clădirii, iar expertiza tehnică pe care mulţi specialişti o realizează, nu ţine loc de carte tehnică”, afirmă ing. Marius Panuţă, directorul Like Consulting.

De cealaltă parte, ing. Grigore Radu, directorul 1st Construct afirmă că “acest document poate fi folosit în cazul unor evenimente precum cutremure, inundaţii, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă, prăbuşiri sau alunecări de teren etc., pentru a le oferi informaţii preţioase specialiştilor care intervin la faţa locului şi care trebuie să ia cât mai rapid şi eficient decizii”.

Citeste mai departe

Guvernul a aprobat Programul de acțiuni pe anul 2016 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

Programul cuprinde 80 de clădiri, din care 66 de clădiri renominalizate din programul de acțiuni pe anul 2015 și 14 clădiri nominalizate de Primăria Municipiului București.

Pentru 33 dintre aceste clădiri va fi elaborată documentația tehnico-economică și vor fi executate lucrări de intervenție; alte 47 de clădiri de locuit multietajate vor beneficia de actualizarea documentației.

Citeste mai departe

Guvernul a aprobat legislația secundară pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse Legii privind înființarea Agenției Naționale de Locuințe, referitoare la facilitățile de locuire pentru tinerii cărora sursele de venit nu le permit achiziția unei locuințe în proprietate sau închizierea în condițiile pieței, inclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate și învățământ.
Printr-o Hotărâre, Guvernul a adoptat modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Astfel, se modifică vârsta până la care pot primi repartiţie pentru locuinţă tinerii, respectiv în cel mult 36 de luni de la împlinirea vârstei de 35 de ani. De facilități locative vor beneficia și tinerii specialiști din sănătate, categorie în care sunt incluși și tinerii rezidenți. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii vor fi repartizate inclusiv pentru tinerii specialişti din învăţământ şi sănătate, atât din fondul de locuinţe nou construite, cât şi din cele pentru care au fost reziliate de drept contractele de vânzare cu plata în rate. Analizarea cererilor pentru locuințele destinate închirierii exclusiv unor specialiști din sănătate și educație se face de către comisii sociale, constituite de către primarul localității, pe baza criteriilor specificate în noile norme de aplicare a legii. 

Citeste mai departe

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada 6 – 10 iunie 2016. 
Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele sunt în localităţile de reşedinţă ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii / Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-llfov. 
Termenul – limită de depunere a dosarelor este 7 mai 2016, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării de la această sesiune.

Dosarele de autorizare ale solicitanţilor cetăţeni români sau cetăţeni al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E, întocmite conform prevederilor art. 16 alin. (1), respectiv alin. (2) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: 
a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură. Pe cerere solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare;
b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului „Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu; 
c) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură; 
d) copia diplomei de studii; 
e) copia actului de identitate; 

Citeste mai departe

 

Programul este reglementat de OUG nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 aprobate prin OMDRL nr. 163/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

CUI SE ADRESEAZA PROGRAMUL NAŢIONAL DE REABILITARE TERMICĂ?

Asociaţiilor de proprietari care doresc să crească performanţa energetică a blocurilor de locuinţe construite pe baza unui proiect elaborat până în anul 1990, indiferent de sistemul de încalzire al acestora.

CE PRESUPUNE REABILITAREA TERMICĂ?

  • lucrări de reabilitare termică a anvelopei: izolarea termică a pereţilor exteriori ai blocului, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, izolarea termică a planşeului peste subsol;
  • lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire: repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare, repararea/ înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară;
  • reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice;

Citeste mai departe

Guvernul a modificat și completat, printr-o Hotărâre, normele de aplicare ale Legii Codului fiscal, prin includerea unor explicitări și a unor noi exemplificări ale situațiilor determinate de diversitatea activității contribuabililor. Scopul acestor completări este abordarea mai facilă a legislației fiscale, prin clarificarea normelor de aplicare.

Actul normativ adoptat astăzi de Guvern modifică și completează HG nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Principalele elemente de noutate au în vedere următoarele aspecte:

”Impozite și taxe locale”

–    Au fost aduse clarificări în cazul clădirilor/terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mici de o lună. În aceste situații obligația declarării și plății taxei pe clădiri/teren aparține persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

–    Au fost completate prevederile referitoare la depunerea declarațiilor de către persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială. În cazul persoanelor care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă pentru care suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, dacă proprietarul depune declarația privind destinația mixtă a clădirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care se atestă faptul că “nici una din cheltuielile cu utilitățile nu este înregistrată în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică” se va datora impozitul pe proprietăți utilizate în scop rezidențial. Prin cheltuieli cu utilitățile se înțelege cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrică, gaze natural, termoficare, apă, canalizare.

Citeste mai departe