Eticheta: autorizarea diriginţilor de şantier

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada 6 – 10 iunie 2016. 
Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele sunt în localităţile de reşedinţă ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii / Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-llfov. 
Termenul – limită de depunere a dosarelor este 7 mai 2016, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării de la această sesiune.

Dosarele de autorizare ale solicitanţilor cetăţeni români sau cetăţeni al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E, întocmite conform prevederilor art. 16 alin. (1), respectiv alin. (2) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: 
a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură. Pe cerere solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare;
b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului „Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu; 
c) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură; 
d) copia diplomei de studii; 
e) copia actului de identitate; 

Citeste mai departe