Categorie: Dirigentie de santier

Conform HG nr. 343/2017 modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora

Art. 1. — Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.

Art. 2. — (1) Prevederile prezentului regulament se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii.

(2) Instalaţiile aferente construcţiilor sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

Art. 3. — (1) Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcţii noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţii existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, şi se realizează în două etape:

  1. a) recepţia la terminarea lucrărilor;
  2. b) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie. (2) Recepţia poate fi admisă sau respinsă, motivat.

Art. 4. — Recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcţional.

Art. 5. — Construcţia poate fi dată în folosinţă doar în cazul admiterii de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament preluării construcţiei de către proprietar şi obţinerii de către acesta a autorizaţiilor necesare utilizării construcţiei, potrivit legii. Prin admiterea recepţiei se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei privind proiectarea, ale autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentatei privind execuţia.

Art. 6. — În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) investitor — persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanţează contractul de lucrări/de execuţie pentru realizarea de construcţii noi, precum şi/sau intervenţii la construcţii existente, urmăreşte îndeplinirea lui, efectuează recepţia la terminarea lucrărilor şi preia construcţia de la executant;

b) executant — persoană juridică care, în calitate de parte contractantă, realizează lucrările contractate;

c) proprietar— persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică, beneficiară a lucrărilor de construire/desfiinţare recepţionate de către investitor prin proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi care îndeplineşte obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina sa;

d) proces-verbal de recepţie parţială — act prin care se atestă stadiul fizic de execuţie a construcţiei, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară, identificându-se cu procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei, în sensul Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. — (1) În cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părţi din construcţie într-un anumit stadiu fizic de execuţie, între investitor și executant se încheie un proces-verbal de recepţie parţială, în condiţiile legii.

(2) În procesul-verbal de recepţie parţială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părţii de construcţie în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate.

Art. 8. — Investitorul, în cazul în care a preluat părţi de construcţie pe stadii fizice de execuţie, la recepţia la terminarea lucrărilor trebuie să pună la dispoziţia comisiei de recepţie procesul-verbal de recepţie parţială prevăzut la art. 7.

CAPITOLUL II

Recepţia la terminarea lucrărilor

Art. 9. — Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, respectiv a lucrărilor aferente părţilor/obiectelor/sectoarelor din/de construcţie în condiţiile prevăzute la art. 4, şi solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

Citeste mai departe